การพนันฟุตบอล

การพนันฟุตบอลในสังคมสมัยใหม่

ฟุตบอล คือ กีฬาที่เกิดขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ แฟนบอลส่วนใหญ่ คือกลุ่มคนที่อาศัย ใช้ชีวิต ทํางานอยู่ในเมือง ซึ่งวิถีการดําเนินชีวิต ผูกติดกับพื้นที่และเวลา

ด้วยเหตุฉะนั้น กิจกรรมช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ จึงกลายเป็นสิ่งสําคัญ และมีความหมายอย่างยิ่งในชีวิต ทางสังคมของพวกเขา ในกรณีของการเล่นพนันบอล อย่าง UFABET ซึ่งงานเขียนนี้ เสนอให้มองว่า เป็นส่วนหนึ่งของ “วัฒนธรรมแฟน”

ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมดังกล่าว เราอาจตีความได้ว่า การเดินทางเข้าสู่สนามการแข่งขันฟุตบอลของแฟนบอล จํานวนมาก ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อันที่จริง ก็คือการพยายามรวมตัวกันของ กลุ่มคนที่กําลังแสวงหา “ความเป็นชุมชน” ซึ่งชีวิตในสังคมสมัยใหม่แทบ ที่จะไม่มีพื้นที่เหล่านี้ให้

ผู้คนในสังคมเมืองสมัยใหม่ เผชิญกับชีวิตประจําวันที่กดดันให้พวกเขา รู้สึกว่า ไม่มีความมั่นคง ชีวิตไม่แน่นอน ไม่มีตัวตน ไร้อํานาจ กิจกรรมที่พอจะ ตอบสนองได้ก็คือการรวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ ในนัยนี้ “วัฒนธรรมแฟน” และการบริโภคฟุตบอล ก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว และการเล่นพนันบอล UFABET ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสังคมดังกล่าวนี้ด้วย

วัฒนธรรมแฟน กับการพนันฟุตบอล

ทีมโคราช, การพนันฟุตบอล

การรวมตัวของกลุ่มแฟนบอลจํานวนมาก ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ตามพื้นที่สาธารณะ คือสนามฟุตบอล หรือร้านค้าผับบาร์ เพื่อชมเกมการแข่งขัน ทีมสโมสรที่พวกเขาชื่นชอบ สร้างและแสดงอัตลักษณ์กลุ่ม ที่แตกต่างหลากหลาย จนไปถึง ความเป็นชายและมิตรสหาย ในกลุ่มเพื่อน ในแง่หนึ่งจึงสะท้อนให้เห็น ถึงกระบวนการที่กลุ่มแฟนบอลชายเหล่านี้ พยายามที่จะแสวงหา “ชุมชน” ซึ่งใน สังคมสมัยใหม่ แทบที่จะไม่มีพื้นที่เหล่านี้ให้

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ชีวิตประจําวัน ของผู้คนในสังคมเมืองใหญ่ มีแนวโน้มที่จะกดดัน ให้ผู้คนรู้สึกไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ไม่มีตัวตน ไร้อํานาจ การตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือตัวการที่ผลักดันให้พวกเขา ออกจากบ้าน มาแสวงหาพื้นที่และกิจกรรม ที่จะยืนยันความเป็นคน ร่วมกันสร้าง “พื้นที่ชุมชน” ที่ตอบสนองอารมณ์ ความโหยหาของพวกเขาได้ การบริโภค ฟุตบอลไทย การรวมตัวกัน ในพื้นที่สาธารณะ การรวมกลุ่มแฟนบอล และแม้แต่ การเล่นพนันบอล จึงอาจตีความได้ว่าคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง อัตลักษณ์กลุ่ม และ “ความเป็นชุมชน” ของแฟนบอลไทยลีก

มองในแง่นี้ การเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมแฟนและอุตสาหกรรมฟุตบอล ที่เติบโตขึ้นควบคู่ไปกับการขยายตัวขึ้น ของพื้นที่แบบเมืองและการก่อตัวของชนชั้นใหม่ในสังคมไทย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การเล่นพนันบอลนั้นเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายมากกว่าเพียงแค่ “การเล่นเพื่อเอาชนะ” หรือหาเงิน ทว่าคือปฏิบัติการทางสังคม หรือกิจกรรม วัฒนธรรมของ “การเล่นเพื่อใช้ชีวิต” เพื่อแสดงความสามารถ การคาดคะเน ทํานาย ผลการแข่งขัน และความสนุกสนาน จากการทํานายเมื่อทราบผลการแข่งขัน

ในทํานองเดียวกันกับ “การเล่นหวย” ของแม่บ้านหรือผู้หญิง การเล่นพนันบอล ของแฟนบอลชายต้องอาศัยทักษะความสามารถ การใช้สื่อ การติดตามเรื่องราวข้อมูลสถิติต่าง ๆ และที่สําคัญคือ ผลลัพธ์ของเกม 90 นาที และ “เลขที่ออก” ที่กล่าวอย่างถึงที่สุดไม่มีใครสามารถควบคุมได้ สําหรับนักพนันนี่อาจจะถือเป็น “เสน่ห์” หรือความหมายที่แท้จริงของการได้เล่นพนันบอลในสังคมไทย

การบริโภคฟุตบอล ในสังคมไทย จึงกลายเป็นพื้นที่ส่องสะท้อนให้เห็นถึง การแสดงปฏิบัติการของผู้คนในยุคสมัยที่การใช้เวลาว่างเป็นเสมือนกิจกรรม ภาคบังคับอย่างหนึ่ง อันเป็นคู่ตรงข้ามของการทํางาน

การก่อตัวขึ้น ของกระแสความนิยมที่มีต่อฟุตบอลไทยลีก และแบบแผนต่างๆ ของการบริโภคฟุตบอล จึงเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้าง “สนามความสัมพันธ์ หรือพื้นที่ของการบริโภคฟุตบอลแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันเป็นการเคลื่อนย้าย จากพื้นที่การบริโภคฟุตบอลต่างประเทศ ที่แฟนบอลมีสถานะเป็นเพียงผู้ชม มาสู่พื้นที่ของการบริโภคฟุตบอลที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วม มีอารมณ์ร่วม และเกี่ยวข้องพัวพันไปกับบริบทแวดล้อมรอบข้างที่จับต้องได้ในชีวิตประจําวัน ของพวกเขา

การพนันฟุตบอล กับสังคมไทย

ฟุตบอลไทยลีก, , การพนันฟุตบอล

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากกระแสการบริโภคฟุตบอลต่างประเทศ ด้วยการดู (ผ่านจอโทรทัศน์) ในยุคพรีเมียร์ลีกอังกฤษ มาสู่การบริโภคฟุตบอลไทย (ในสนาม) ในยุคไทยลีก กล่าวได้ว่า กิจกรรมการเล่นพนันบอล กําลังถูกเบียดขับ และลดความสําคัญลงไป จากการทํางานภาคสนามเราพบว่า สําหรับแฟนบอล ไทยลีกแล้ว พนันบอลกําลังจะกลายเป็นเพียง “กิจกรรมชายขอบ” ของการ บริโภคฟุตบอล

สําหรับแฟนบอลไทยลีก การบริโภคฟุตบอล เช่น การเชียร์ทีม สโมสรที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นบ้านเกิด คือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตในชุมชน แบบใหม่ อันเป็นพื้นที่ของผู้ชายและความเป็นมิตรสหาย การเชียร์และบริโภคฟุตบอลในบริบทดังกล่าว นอกจากจะตีความได้ว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้ เชิงสัญลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) การบริโภค ฟุตบอลยังอาจจะถูกกลุ่มแฟนบอลไทย ตีความให้ความหมาย และยกให้เป็น เรื่องที่มีความสําคัญเหนือกว่าการเล่นพนันบอล

การเล่นพนันบอลในบริบทดังกล่าว จึงอาจเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความท้าทาย ให้กับกิจกรรมการบริโภคฟุตบอลเท่านั้น แต่กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ากระแส ความนิยมที่ผู้คนชนชั้นใหม่มีต่อฟุตบอลไทยลีกจะทําให้การเล่นพนันบอล หายไปจากสังคมไทยโดยสิ้นเชิง เพราะในอีกด้านหนึ่ง UFABET ก็มีการปรับตัวที่โต้ตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม และที่เกิดขึ้นกับกลุ่มแฟนบอล และนักพนั้น ทั้งในด้านประชากรศาสตร์ ชนชั้น อาชีพการงาน รวมจนไปถึงเรื่อง เพศ หรือความเป็นหญิงชาย

และในกรณีของธุรกิจพนันบอล คงต้องมองการ เปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่และอุตสาหกรรม การพนันระดับโลก ดังจะเห็นได้จาก การพัฒนารูปแบบของการเล่นพนัน การออกราคาต่อรองของเจ้ามือ หรือโต๊ะพนันที่ซับซ้อน และหลากหลายมากขึ้น จนไปถึงการโปรโมตผ่านเว็บไซต์รับพนัน ที่ก็ขยายตัวมากขึ้น ในพื้นที่สื่อสังคม ออนไลน์

ปรากฏการณ์เหล่านี้ ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า การเล่นพนันบอลมีแนวโน้ม ที่จะกลายเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟน และในกรณีของแฟนบอล ไทยลีก เราเห็นแนวโน้มของการพนันบอลที่เริ่มถูกเบียดขับให้ไปอยู่ในพื้นที่ ชายขอบของการบริโภคฟุตบอล การเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของ “ไทยลีก” หรืออุตสาหกรรมฟุตบอลอาชีพในสังคมไทย จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างของ ปลายทางอุโมงค์แห่งความหวัง

About the author